actievoorwaarden

Actievoorwaarden: winactie van Mr. Poké genaamd: ‘Win een jaar lang gratis pokébowls’

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie van Mr. Poké ‘Win een jaar lang gratis pokébowls’ (verder te noemen: ‘de actie’) van de Mr. Poké, gevestigd op het Makadocenter 19 te Nieuwegein en Lange Schaft 32a te Houten, Nederland.

Speelwijze
• De deelnemer dient zijn of haar e-mailadres achter te laten om mee te doen. Om deze actie mogelijk te maken waarderen wij het enorm wanneer de deelnemers ook de Facebook pagina van Mr. Poké liken en evt. een vriend of bekende te taggen/informeren, met wie jij deze actie, en dus de Pokébowls zou willen delen. Het e-mailadres is tevens noodzakelijk om geïnformeerd te worden over de uitslag.
• De selectie van de winnende deelnemer en de daaraan verbonden prijs geschiedt achteraf door middel van trekkingen door speciaal hiervoor ontwikkelde software.
• Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.


Algemeen
• Deze actie heeft als doel meer mensen te inspireren en informeren over het bedrijf Mr. Poké en de producten van Mr. Poké.
• Het betreft een tijdelijke actie met een looptijd van 7 juni 2021 t/m 30 juni 2021. Op 1 juli 2021 wordt de winnaar bekend gemaakt via e-mail.
• De actie wordt gehouden in Nederland waarbij er 1 prijs, bestaande uit 52 Poké bowls (kleine poké bowl, iedere week één) wordt verloot onder de deelnemers. De prijs zal iedere week in één van de twee vestigingen afgehaald kunnen worden op een tijdstip die mogelijk is binnen de openingstijden van Mr. Poké.
• Prijzen kunnen niet in contanten uitbetaald worden.


Deelname
• Deelname aan de actie staat open voor een ieder die in Nederland woonachtig is. Minderjarigen tot 16 jaar dienen toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger te hebben voor deelname.
• Door deelname aan de actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. Mr. Poké behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
• Deelname om te winnen is uitgesloten voor medewerkers van Mr. Poké en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie.


Uitkering prijzen
• De trekking vindt plaats op 1 juli 2021 en zal gecommuniceerd worden via e-mail.
• Als een geselecteerde winnaar onbereikbaar is en/of zijn prijs niet binnen twee weken incasseert kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.
• Mr. Poké draagt geen zorg voor de eventuele ten behoeve van de uit te keren prijzen te betalen kansspelbelasting volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
• De prijs zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan de Organisator.


Medewerking en gegevens/privacy
• Door deelname aan de actie verleent de prijswinnaar toestemming aan Mr. Poké om zijn/haar naam en foto voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.
• De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige ander wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.
• Het e-mailadres kan gebruikt worden om de deelnemer te informeren voor nieuwe acties en ontwikkelingen. Hierbij behoud de deelnemer natuurlijk het recht om zich uit te schrijven.
• Zolang u bent ingeschreven zullen wij uw gegevens bewaren, zodra u zich uitschrijft verwijderen wij uw gegevens.


Aansprakelijkheid
• Mr. Poké en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.

Slotbepalingen
• Mr. Poké is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
• Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Mr. Poké een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling benadert en die nietig of vernietigbaar is.
• Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Voorwaarden opgesteld op 24 mei 2021 door Mr. Poké Nieuwegein en Mr. Poké Houten